Giới thiệu

Giới thiệu về Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực

I.  THÔNG TIN CHUNG

Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được thành lập theo Quyết định số 178/QĐ-ĐHĐL-TCCB ngày 22/3/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt.

- Tên trung tâm: TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

- Tên giao dịch quốc tế: Human resources development and training center (HDTC) - University of Dalat.

- Địa chỉ trụ sở chính của trung tâm:  Nhà A.25 - Trường Đại học Đà Lạt

  (Số 01, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

- Số điện thoại:  +84 (63) 3 98 99 44;     Fax:   +84 (63) 3 82 33 80.

   Email:   hdtc@dlu.edu.vn

- Cơ quan quản lý trực tiếp:  Trường Đại học Đà Lạt.

- Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm: Triển khai các hoạt động dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến và ứng dụng tri thức khoa học giáo dục vào thực tiễn, các dịch vụ sinh viên, học viên, học sinh; tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn về: nghiệp vụ sư phạm, kế toán trưởng, kế toán, nông học, sinh học, nghiệp vụ du lịch, kỹ năng sống, kỹ năng mềm ...

 

II. MỤC TIÊU CỦA TRUNG TÂM

- Tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn về kỹ năng cho nhân viên làm việc trong các lĩnh vực xã hội, cán bộ viên chức hành chính nhà nước; học sinh, sinh viên các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học và học sinh các trường trung học phổ thông;

- Tổ chức liên kết với các cơ sở đào tạo, các cơ quan giáo dục địa phương, bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm và phương pháp giảng dạy cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng; giáo viên các trường phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp ở khu vực Tây Nguyên, Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và các đối tượng có nhu cầu;

-  Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các thành tựu về khoa học giáo dục ở tất cả các bậc đào tạo;
        - Bồi dưỡng văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ cho các đối tượng có nhu cầu để tạo nguồn cho các trường đại học, cao đẳng và đào tạo nghề chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan;

-  Đào tạo, bồi dưỡng theo địa chỉ người học - đưa lớp học đến tận nơi người học.

 

III.  TỔ CHỨC NHÂN SỰ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG:

 

 


Các tin khác