Giới thiệu về Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực

Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được thành lập theo Quyết định số 178/QĐ-ĐHĐL-TCCB ngày 22/3/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt.

Top