Giới thiệu về Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực

Trung tâm Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được thành lập theo Quyết định số 178/QĐ-ĐHĐL-TCCB ngày 22/3/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt.

Thông báo chiêu sinh khóa 22 Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy đại học"

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

Top